Chi đoàn 12A3 tham gia kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

Chi đoàn 12A3 tham gia kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

 •   05/11/2021 04:27:43 AM
 •   Đã xem: 1312
 •   Phản hồi: 0
Nhằm hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời; kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác; Chi đoàn 12A3 đã xây dựng kịch bản giới thiệu quyển sách: GIỮ GÌN LÂU DÀI VÀ BẢO VỆ THI HÀI CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH. Sau đây là sản phẩm đến từ Chi đoàn 12A3
Chi đoàn 12A1 tham gia kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

Chi đoàn 12A1 tham gia kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

 •   05/11/2021 04:26:56 AM
 •   Đã xem: 826
 •   Phản hồi: 0
Nhằm hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời; kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác; Chi đoàn 12A1 đã xây dựng kịch bản giới thiệu quyển sách: VĨ ĐẠI 1 CON NGƯỜI. Sau đây là sản phẩm đến từ Chi đoàn 12A1
Chi đoàn 12A1 tham gia kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

Chi đoàn 12A1 tham gia kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

 •   05/11/2021 04:26:03 AM
 •   Đã xem: 814
 •   Phản hồi: 0
Nhằm hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời; kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác; Chi đoàn 12A1 đã xây dựng kịch bản giới thiệu quyển sách: NHỮNG MẨU CHUYỆN VỀ BÁC. Sau đây là sản phẩm đến từ Chi đoàn 12A1
Chi đoàn 11A8 tham gia kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

Chi đoàn 11A8 tham gia kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

 •   05/11/2021 04:25:15 AM
 •   Đã xem: 1231
 •   Phản hồi: 0
Nhằm hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời; kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác; Chi đoàn 11A8 đã xây dựng kịch bản giới thiệu quyển sách: ĐƯỜNG BÁC HỒ ĐI CỨU NƯỚC. Sau đây là sản phẩm đến từ Chi đoàn 11A8
Chi đoàn 11A3 tham gia kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

Chi đoàn 11A3 tham gia kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

 •   05/11/2021 04:24:28 AM
 •   Đã xem: 944
 •   Phản hồi: 0
Nhằm hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời; kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác; Chi đoàn 11A3 đã xây dựng kịch bản giới thiệu quyển sách: KỂ CHUYỆN BÁC HỒ. Sau đây là sản phẩm đến từ Chi đoàn 11A3
Chi đoàn 11A2 tham gia kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

Chi đoàn 11A2 tham gia kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

 •   05/11/2021 04:23:34 AM
 •   Đã xem: 975
 •   Phản hồi: 1
Nhằm hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời; kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác; Chi đoàn 11A2 đã xây dựng kịch bản giới thiệu quyển sách: VIỆT NAM ĐẸP NHẤT CÓ TÊN BÁC HỒ. Sau đây là sản phẩm đến từ Chi đoàn 11A2
Chi đoàn 11A1 tham gia kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

Chi đoàn 11A1 tham gia kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

 •   05/11/2021 04:22:40 AM
 •   Đã xem: 1512
 •   Phản hồi: 0
Nhằm hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời; kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác; Chi đoàn 11A1 đã xây dựng kịch bản giới thiệu quyển sách: BÁC HỒ VIẾT DI CHÚC. Sau đây là sản phẩm đến từ Chi đoàn 11A1
Chi đoàn 10A7 tham gia kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

Chi đoàn 10A7 tham gia kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

 •   05/11/2021 04:21:53 AM
 •   Đã xem: 1485
 •   Phản hồi: 0
Nhằm hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời; kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác; Chi đoàn 10A7 đã xây dựng kịch bản giới thiệu quyển sách: HỒ CHÍ MINH TIỂU SỬ. Sau đây là sản phẩm đến từ Chi đoàn 10A7
Chi đoàn 10A5 tham gia kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

Chi đoàn 10A5 tham gia kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

 •   05/11/2021 04:21:00 AM
 •   Đã xem: 886
 •   Phản hồi: 0
Nhằm hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời; kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác; Chi đoàn 10A5 đã xây dựng kịch bản giới thiệu quyển sách: 100 CÂU NÓI VỀ DÂN CHỦ CỦA HỒ CHÍ MINH. Sau đây là sản phẩm đến từ Chi đoàn 10A5
Chi đoàn 10A4 tham gia kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

Chi đoàn 10A4 tham gia kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

 •   05/11/2021 04:19:43 AM
 •   Đã xem: 745
 •   Phản hồi: 0
Nhằm hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời; kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác; Chi đoàn 10A4 đã xây dựng kịch bản giới thiệu quyển sách: CHÚNG TÔI HỌC LÀM NGOẠI GIAO VỚI BÁC HỒ. Sau đây là sản phẩm đến từ Chi đoàn 10A4
Chi đoàn 10A2 tham gia kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

Chi đoàn 10A2 tham gia kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

 •   05/11/2021 04:15:11 AM
 •   Đã xem: 979
 •   Phản hồi: 0
Nhằm hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời; kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác; Chi đoàn 10A2 đã xây dựng kịch bản giới thiệu quyển sách: KỂ CHUYỆN BÁC HỒ TẬP II. Sau đây là sản phẩm đến từ Chi đoàn 10A2
Chi đoàn 10A2 tham gia kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

Chi đoàn 10A2 tham gia kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

 •   05/11/2021 04:14:01 AM
 •   Đã xem: 1282
 •   Phản hồi: 0
Nhằm hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời; kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác; Chi đoàn 10A2 đã xây dựng kịch bản giới thiệu quyển sách: HỒ CHÍ MINH MỘT HÀNH TRÌNH. Sau đây là sản phẩm đến từ Chi đoàn 10A2
Chi đoàn 10A1 tham gia kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

Chi đoàn 10A1 tham gia kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

 •   05/11/2021 04:11:47 AM
 •   Đã xem: 1184
 •   Phản hồi: 0
Nhằm hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời; kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác; Chi đoàn 10A1 đã xây dựng kịch bản giới thiệu quyển sách: BÁC HỒ THỜI NIÊN THIẾU Ở HUẾ. Sau đây là sản phẩm đến từ Chi đoàn 10A1:
THPT Tân Hà tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời

THPT Tân Hà tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời

 •   05/11/2021 03:14:00 AM
 •   Đã xem: 1832
 •   Phản hồi: 0
   Nhằm mục đích giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách hay về Bác tại thư viện Trường THPT Tân Hà; tuyên truyền sâu rộng trong CB – GV – CNV và các em HS, giúp  hiểu biết sâu sắc hơn về con người, nhân cách, quá trình hoạt động cách mạng cùng những cống hiến của Bác Hồ; giáo dục các em học sinh vai trò, tầm quan trọng của việc đọc và học tập suốt đời, biết sống, học tập theo gương Bác; tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh, rèn luyện kỹ năng thuyết trình cho các em học sinh,  tăng cường niềm đam mê  đọc sách. Thư viện trường THPT Tân Hà phối hợp cùng Đoàn Trường THPT Tân Hà lập Kế hoạch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.
TRAI
PHAI
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây